φ   δ

   
                  


                        
      Per docenti facilitatori

                                        > Introduzione teorica *
                                        > Esercizi di popsophia *
                                        > Iter possibile *
                                        
> Filosofare con i bambini **
                  
                                       * G. Fazzone  ** R. Lavagna
                                    [ Materiale protetto da copyright ]

 
   
 

                          
                        
 Filosofia     Didattica

                           

                              
         di Giovanni Fazzone   online dal 2002